วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2552

คำกล่าวเปิดงาน

คำกล่าวเปิด

งานรวมพลังอุตสาหกรรมปลูกป่า 9 ล้านต้น

ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 เวลา 8.00 -12.45 น.

สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

โดย คุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม อดีตรองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

…………………………………

ท่านประธานคณะทำงานเฉพาะกิจโครงการรวมพลังอุตสาหกรรมทำดีเพื่อพ่อ องค์กรเครือข่ายภาครัฐและเอกชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้า (คุณณรงค์ ดวงดี) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว (คุณจงรัก แป้นเล็ก) หัวหน้ากลุ่มกิจการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (คุณสมยศ กีรติวุฒิกุล) หัวหน้าศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ (คุณพิทักษ์ จงสัจจา) ท่านผู้ประกอบการและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย

ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธาน งานรวมพลังอุตสาหกรรมปลูกป่า 9 ล้านต้น ในครั้งนี้ การรวมพลังอุตสาหกรรมทำดีเพื่อพ่อ เป้าหมายจัดทำทะเบียนคลังโลหิต 1 ล้านคน และปลูกต้นไม้ 9 ล้านต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างมาก เป็นความตั้งใจ การร่วมแรงร่วมใจและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของภาครัฐและเอกชนที่จะร่วมกันทำความดีเพื่อในหลวง

ปัจจุบันสภาวะโลกร้อนกำลังเป็นปัญหาและผลกระทบซึ่งเป็นกระแสที่ทุกฝ่ายต่างต้องให้ความสำคัญและตระหนักถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา ผมจึงมีความเห็นว่า โครงการรวมพลังอุตสาหกรรมปลูกป่า 9 ล้านต้น จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปลุกกระแสประชาชน โดย เฉพาะประชาชนภาคอุตสาหกรรมจำนวนหลายล้านคน หันมาให้ความสนใจและร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้เพื่อลดปัญหาโลกร้อนกันอย่าง จริงจังมากขึ้น และผมยิ่งรู้สึกดีใจที่เห็นภาคเอกชนเสียสละเวลาในวันหยุด คือ วันแรงงาน ซึ่งถือเป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปีของภาคเอกชน มาร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวันนี้

ท่านผู้มีเกียรติครับ ผมได้รับทราบว่า โครงการ รวมพลังอุตสาหกรรม ทำดีเพื่อพ่อ หนึ่งพันอุตสาหการ หนึ่งล้านคลังโลหิต เก้าล้านต้นไม้เพื่อพ่อ ได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ โดยมีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ นับตั้งแต่ นักอุตสาหกรรม และเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนกว่า 20 องค์กร ได้ไปรวมพลังกันกว่า 1,000 คน กล่าวคำปฏิญาณทำดีเพื่อพ่อ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านมา

การมารวมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้และร่วมกันบริจาคโลหิตครั้งใหญ่ในวันนี้นับว่าเป็นครั้งแรก ซึ่งจะต้องมีครั้งต่อๆไป โดยกำหนดนัดหมายไปปลูกต้นไม้ครั้งต่อไป ในวันที่ 5 ธันวาคม 2551 และมีเป้าหมายจะปลูกให้ครบจำนวน 9 ล้านต้น กับทำทะเบียนคลังโลหิต 1 ล้านคน ภายในระยะเวลา 4 ปี ความสำเร็จตามที่ตั้งใจดังกล่าว ต้องอาศัยแรงสนับสนุน ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายอีกเป็นอันมาก ครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดี ซึ่งได้มีผู้สนับสนุนงบประมาณ สิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ส่วนหนึ่งแล้ว ครั้งต่อๆไปยังต้องการความช่วยเหลือ ความสนับสนุนเช่นนี้อีก ฉะนั้นจึงขอเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายให้การสนับสนุน เลือกทำความดี ตามกำลัง ตามสถานการณ์ และโอกาสที่เหมาะสมของแต่ละคน ต่อไป

ขอขอบคุณทุกๆฝ่าย ที่สนับสนุนให้การจัดกิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ได้แก่ ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมป่าไม้ที่ให้การสนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้ กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนับสนุนงบประมาณก้อนแรกเพื่อดำเนินกิจกรรม บรรดานักอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ พนักงานที่มาร่วมกิจกรรม องค์กรเครือข่ายภาครัฐและเอกชน องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว ซึ่งอำนวยความสะดวกในฐานะเจ้าของบ้าน

ท้ายที่สุดนี้ ผมขอแสดงความยินดี และขออนุโมทนาบุญกุศล คุณงามความดี ที่ท่านทั้งหลาย ได้ตั้งใจและร่วมกันกระทำในครั้งนี้และจะกระทำในครั้งต่อๆไป ขอให้การคิดดี ทำดี ของท่านทั้งหลาย ส่งผลให้ท่านทั้งหลายพร้อมทั้งครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีความสำเร็จทั้งชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัว ช่วยกันสร้างสรรค์ให้สังคมและสิ่งแวดล้อมของเรามีความสมดุล สงบเย็นและมีสันติสุข ตลอดไป

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควร ผมขอเปิดงาน รวมพลังอุตสาหกรรมปลูกป่า 9 ล้านต้น บัดนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น